داوران

داوران رویداد داور های جشنواره ملی خوارزمی میباشند .